Voor 17,00u besteld,
vandaag verzonden*
*Indien product voorradig is

Customer Service

Verzenden & Afleveren
Levering geschiedt onder rembours of vooruitbetaling, tenzij anders is overeengekomen. Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de Opdrachtgever,tenzij anders vermeld. Multimedia Discounter behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven. Multimedia Discounter behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Multimedia Discounter deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Multimedia Discounter gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de Opdrachtgever. De door Multimedia Discounter opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering , maar zullen nooit de wettelijke termijn van 30 dagen overschrijden. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Multimedia Discounter de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding of na annulering binnen 30 dagen teruggestort te worden. Multimedia Discounter zal de consument op de hoogte stellen bij het niet op tijd kunnen leveren. De consument heeft bij het niet halen van levering binnen de maximale termijn van 30 dagen het recht op ontbinding of de mogelijkheid met u een nieuwe termijn overeen te komen.
Privacy Verklaring
Om een bestelling te kunnen plaatsen in onze webshop dient u zich eerst te registreren. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en zullen enkel en alleen worden gebruikt om uw bestellingen zo spoedig en nauwkeurig mogelijk af te handelen. Alle gegevens die door Multimedia Discounter worden verzameld, worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die u aan Multimedia Discounter geeft, zal steeds met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Middels onze registratieformulieren vragen we onze gebruikers zowel persoonlijke- als professionele informatie (bijvoorbeeld naam, adres, email en functie). Multimedia Discounter zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Gebruikers kunnen hun gegevens online aanpassen en wijzigen, ga nu naar de persoonlijke pagina. Indien u nog vragen heeft over deze privacyverklaring, of uw ervaringen met onze site, kunt u met ons contact opnemen. Mocht u vragen hebben omtrent ons privacybeleid m.b.t. deze webshop, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantenservice [email protected] Discounter.nl 
Retour zenden & annuleren

Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Multimedia Discounter geleverd product, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Multimedia Discounter gemotiveerd binnen uiterlijk 30 dagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld alvorens de bestelling retour gezonden wordt. In overleg tussen Opdrachtgever en Multimedia Discounter kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 30 dagen termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Multimedia Discounter geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Multimedia Discounter, per aangetekende post te retourneren. Terugstorting van het aankoopbedrag vindt plaats na aftrek van gemaakt kosten, zoals verzendkosten, binnen 30 dagen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Opdrachtgever komen. Wanneer aan het gekochte product een dienst gekoppeld is met een contract van bijvoorbeeld een (GSM)-abonnement(en) of overeenkomst van een mobiel of vast netwerk, dan heeft dit artikel geen betrekking op de dienst en dient de Opdrachtgever zich bij evt. klachten van deze dienst zich te wenden tot deze Dienstenaanbieder, mits Multimedia Discounter niet in gebreke of onvolledig is gebleven omtrent de voorlichting van deze dienst.

·         Binnen 7 werkdagen na aflevering

·         Met originele aankoopfactuur

·         Het artikel is onbeschadigd, ongebruikt en compleet

·         Garantiebewijs mag niet ingevuld zijn

Multimedia Discounter aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8 lid 2 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per fax of per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Multimedia Discounter op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Multimedia Discounter deze zaken aan de Opdrachtgever afleverde.   U dient vooraf per email aan te geven dat u de bestelling retour wilt zenden. U ontvangt van ons een RMA nummer waarmee het artikel kostenloos retour gezonden kan worden

Bestellen
Indien u een bestelling wenst te plaatsen in onze webshop dient u zich aan te melden en te registreren. Uw persoonsgegevens zullen zoals in het hoofdstuk privacy beschreven, worden opgeslagen. Indien u een bestelling plaatst gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
Betalingen, prijzen en aanbiedingen
Betalingen dienen vooraf te worden voldaan, dit doormiddel van de diverse betaalmogelijkheden die wij bieden ( iDEAL, vooruit betaling ) Indien geen andere betalingscondities zijn overeengekomen zal levering onder rembours plaatsvinden. Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door Opdrachtgever worden betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door Multimedia Discounter aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Multimedia Discounter op de Opdrachtgever direct opeisbaar. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Multimedia Discounter onmiddellijk opeisbaar. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Multimedia Discounter uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Bestellingen Bekijken
U kunt de status van uw order online volgen. Als u een account heeft aangemaakt kunt u via de site inloggen en de vorderingen van de bestelling volgen. Tevens wordt er via email elke wijziging in de status doorgegeven
Account Veranderen
U kunt doormiddel van een account uw bestelling en zijn status volgen. U kunt zelf uw account aanpassen bij bv een verhuizing. Bij het aanmaken van een account krijgt u automatisch via ons systeem een inlogcode. Bewaar deze goed en geef deze niet aan derde. Mocht door welke omstandigheid ook uw inlogcodes worden ontvreemd dan dient u hiervan gelijk melding bij ons te maken.